آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Wednesday, October 04, 2006

 

! شرف کمتر، زندگی بهتر

حزب ميهن
امير سپهر

شرف کمتر، زندگی بهتر! 1

جهل، عناد، شرف فروشی، اينها هستند مادر و پرستاران جمهوری اسلامی

درست است که هر آنچه جمهوری اسلامی برای ما به ارمغان آورده همه نشان از سيه روزی و پريشان خاطری دارد، همه ننگ آور و مصيبت بار است، ليکن در ميان اين هزار نکبت و سيه روزی، يکی خيلی جگر خراش است، خيلی! اين يکی فقط نکبت و تباهی نيست، اين از فقر و سيه روزی خيلی کشنده تر است. اين دردی است جانسوز که جگر هر ايرانی با شرفی را پاره پاره کرده. اين اوج بی آبرويی ايران و هر ايرانی است. رسوايی شرم آور و ننگينی که در سراسر تاريخ ايران سابقه ندارد

آنچه می نويسم شعار نيست. نيازی هم به بارک الله و ماشا الله و يا خوش آمد و بد آمد کسی ندارم، اين حقيقت آن حس کشنده ای است که در درون سينه و دل خود دارم . بی پرده هم می نويسم. می نويسم که ولله مردن آدمی از گرسنگی هزار بار شرف دارد بر اين زندگی ننگين امروز. ديدن اين ننگ و دم فرو بستن و خود را انسان انگاشتن ولله که خود نشان بی غيرتی آدمی است

اعتياد، بيکاری، بی سرپناهی، زندگی در خيابان ها و کارتن خوابی ، بی دارويی، فرار مغز ها، بسته شدن يکی پس از ديگر کارخانه ها و مراکز توليدی، سوء تغذيه بيش از نيمی از ملت، نبود ارزاق، جنگ و تبعات خانمانسوز پس از آن، نزديک به يک ميليون عليل، از صفحه روزگار محو شدن بيش از دويست شهرک و ده ايران و آوارگی ميليونها تن از هم ميهنان جنگ زده ما، کمبود بنزين، فرار ميليونها تن از ايران، اعدام و شلاق و ترور و سنگسار و دست و پا بريدن وچشم کور کردن و ترور بند و شلاق ووو همه و همه بلايای بنياد سوزی هستند که اين حکومت کثيف و اهريمنی روضه خوانها برای ما تحفه آورده

اما همه ی اين بدبختی های خانمانسوز، حتی ننگ کليه فروشی جوانان يک طرف و اين ننگ جگرسوز حراج دختران ايرانی در بازار برده فروشان و به فحشا کشيده شدن زنان و دخترکان فقير هم ميهن ما طرف ديگر. اين رسوايی و بی آبرويی بسمان نبود، که حال معلوم شده ولی فقيه برای دوست تراشی و استمرار حکومت خود زنان و دختران ايران را به اعراب عراقی لشکر بدر هديه می داده. عراق آزاد شده و آن مردان عرب طرف صيغه به کشورشان باز گشته اند

حال اين زنان اهدايی ولی فقيه مانده اند هر يک با چند ولد زنا. عربزادگانی مانند خود خامنه ای که حتمآ آنها نيز در آينده عمامه سياه خواهند بست و خود را سيد اولاد پيغمبر خواهند ناميد و حق ويژه طلب خواهند کرد. حتمآ هم عده ای ايرانی جاهل و نادان در آينده مريد اين ولدزنا ها خواهند شد. دستشان را بوسيده و جيبشان را هم پر پول خواهند ساخت که آنان نيز به اجداد ما فحاشی کنند و به عربزادگی خويش مفتخر باشند

بنده کاری به خيلی از خود مدرن تر ها ندارم، نگارنده بعنوان يک ايرانی، يک ايرانی آذری، يک متولد جنوب شهر تهران و يک فرد سنتی ايرانی، بی تعارف و شعار می نويسم که آرزو دارم ايکاش اصلآ قبل از اين فتنه روضه خوان ها مرده بودم تا شاهد اين همه ننگ و بی غيرتی و آبروريزی نباشم

احساسات برم نداشته، با تعقل و تأمل می نويسم که بنده که ديگر تاب تحمل اين همه ننگ و بی شرفی را ندارم. ما ايرانيان خيلی مشکل و بدبختی داشتيم. اما هرگز در هيچ مقطعی از تاريخ خود اينهمه لاقيد و بی رگ نبوديم، حتی در بدترين شرايط زندگی اجتماعی خود. تا همين بيست و هفت سال پيش، تا قبل از گرفتار آمدن به چنگ اين اوباش بی وطن و تهی از شرف، ايرانی هر چه که نداشت اما از غيرت و شرف بی بهره نبود. بيکار و نادار و گرسنه هم که بود اما غرور و غيرت خود را حفظ می کرد

در نزد ما شرف و عزت و آبروداری بيش از هر چيز ديگری ستوده بود. کاری به گذشته های دور هم ندارم. از مشاهدات شخصی خود می گويم. از همين بيست و هفت سال قبل که خود ديده و تجربه کرده ام، نه از هزار و دو هزار سال پيش. زن و مرد ايرانی عصر پهلوی که ما ديديم يک غرور انسانی ستودنی خاصی داشتند که احترام برانگيز بود. حتی نادار ترين و بی چيز ترين افراد و خانواده ها هم به غرور و شرف خود بيش از شکم خود اهميت می دادند. فقرا حاظر بودند از گرسنگی جان دهند اما آبرويشان محفوظ ماند. حتی بيشترين گدايان نيز از شرم و برای آبرو داری فقط شب هنگام و در تاريکی به تکدی گری می رفتند. در همان ظلمت شب هم صورت خويش با دست پنهان می کردند که مبادا شناخته شوند

حال اما همه چيز از ميان رفته. همه ی حرمت ها شکسته شده. پرده های عصمت همه دريده شده و تمامی ارزشهای والای ما به ننگ و لجن آلوده گشته. بيست و هشت سال حکومت شريعتمداران حال حداقل از بخشی از مردم ما موجوداتی ساخته که نه شرف سرشان می شود و نه اصلآ انسانيت و ايرانيت. بدبختی بزرگ در اين است که اين بخش بی غيرت و شرف باخته هم نه فقرا و مستمندان، نه محرومان و بيسوادان، که دانشگاه ديدگان و اغنيا هستند. مثلآ بخش اليت و مثلآ روشنفکر جامعه ايرانی که در قاعده بايد الگوی بی سوادان و نا آگاهان ما باشند

اينان اما خود آنچنان از جاده مسئوليت ملی و حتی شرف انسانی خارج شده اند که الگو شدن که سهل است، که اصلآ وجودشان مايه ننگ و سرافکندگی هر ايرانی است. اينها گويی اصلآ بويی از غيرت و آدميت به مشاشان نخورده، که همه ی شرف و آبرو و غيرت خود را برای دو روزه اين زندگی مادی و فانی در پيشخوان دکان اين قوم ضد ايرانی گدا و سفله و بی هويت به حراج گذارده اند. نگارنده هميشه وهمه وقت گفته و نوشه ام که ملا و احمدی نژاد و خامنه ای و ولايت فقيه و جمهوری اسلامی و همه ی اين بساط ننگين همه معلول هستند. حال هم همان باور را دارم

باور دارم که پيدايش و ماندگاری جمهوری اسلامی معلول سه علت بوده و هست. يکی جهل عده ای ايرانی ، آن دو ديگر، يکی عناد با تاريخ و حسادت عده ای ايرانی به همديگر، که پيش از دشمن خود در اثر حسادت و بخل و کينه هر آلترناتيوی را بی آبرو و تخريب می کنند و بالاخره هم شرف فروشی عده ای نا ايرانی. اگر اين سه عامل نبود، به هستی که نه اصلآ جمهوری اسلامی در ايران استقرار می يافت، و اگر هم که به هر دليل ديگر چنين حکومتی بر سر کار می آمد، عمر آن حتی به دهسال هم نمی رسيد

راجع به اين دسته اخير، يعنی شرف فروشان دانشگاه ديده توضيح بيشتر را ضروری نمی دانم. تمنا می کنم فقط به فايل صوتی زير گوش کنيد که از هزار کتاب گويا تر است. ببينيد چه افرادی به دستبوس احمدی نژاد در آمريکا رفته اند. همه دکتر و مهندس تحصيلکرده دانشگاههای غرب. اگر در نظام شاهنشاهی شعار (فرزند کمتر، زندگی بهتر) توصيه می شد، نظام جمهوری اسلامی آنرا با شعار (شرف کمتر، زندگی بهتر) تعويض کرده. دستکم قسمتی از خود اين روشنفکران جمهوری اسلامی ساز که ديگر اين شعار را پذيرفته و بدان خوب هم عمل می کنند. به حقيقت که فقط يک رفتگر بيسواد و فقير اما با شرف ايرانی، از هزار راس اين به اصطلاح روشنفکران بی وطن هزاران بار شريف تر و محترم تر است ... 1

فايل صوتی ديدار فرهيختگان ما با جناب دکتر تيمسار محمود احمدی نژاد رئيس جمهور محبوب ايران و جانشين کوروش بزرگ، در آمريکا

(rm) صدا
(wma) صدا
[ 4:12 mins ]

www.hezbemihan.org

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker