آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Wednesday, November 01, 2006

 

معرفت نفس، اين است ره رستگاری

حزب ميهن
امير سپهر

معرفت نفس، اين است ره رستگاری! 1

شرح این آتش جانسوز نگفتن تا کی
سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی

اصلاح طلبان همه فرصت هائی را که در اختيار داشتند يکی پس از ديگری به سود استبداد و به زيان جنبش دموکراسی خواهی سوزاندند و هنوز هم انتقادی به مشی ۸ ساله خود ندارند و اين خود نشانه بی اعتقادی آنان به دموکراسی است ... اين فرازی است از نوشته ی آقای علی کشتگر، عضو سازمان توده اکثريت که بر روی سايت گويا است. فردی که صرفنظر از گذشته بسيار تيره و سراسر سازشکارانه خود و سازمانش در گذشته، در همين هشت ساله مورد نظرش که اصلاح طلبان را به علت عدم انتقاد از خود بباد انتقاد گرفته، شخصآ تام و تمام در خدمت اهداف بخشی از رژيم بود، و ای دريغ از يک جمله انتقاد از خود. حال بگذريم از عمری جاسوسی برای اتحاد شوروی و بر ضد ميهن خود، که دهها تن از همکاران سابق اما با وجدان ايشان بر آن صحه گذارده اند

اين جناب کشتگر که سايتی اينترنتی هم بنام ميهن را دارند، در آن مدت هشت ساله ادعايی خود، آنچنان رژيمی شده بود و اصلاح طلب که حتی حجت الاسلامان مجيد انصاری و محتشمی پور و کروبی هم به گردش نمی رسيدند. هنوز هم می توان از ايشان دهها مقاله در دفاع از رژيم را در اينترنت پيدا کرد. وی در مناظره ای که برای دومين دوره انتصاب آقای خاتمی در راديو صدای ايران با آقای بنی صدر داشت، با جسارتی از اصل رژيم و اصلاح پذير بودن آن دفاع کرده و مردم را به شرکت در نمايش مهوع انتخاباتی دعوت می نمود، که آدمی بعضآ دچار ترديد می شد که ای دل غافل! مبادا که اصلآ سازمان تبليغات اسلامی ايشان را برای تبليغ رژيم بدين سوی فرستاده باشد

و اگر اينطور نيست، پس اصلآ درد اين محترم چيست. وی که اينگونه به اصل نظام معتقد است، چرا با نشستن در کنار ضد انقلابيون خود را در ميان ياران داخلی خود بدنام می سازند. و باز هم اينکه، اين محترم که اينگونه برای اصل نظام دل می سوزاند، چرا اصلآ به داخل نرفته و در راديو و تلويزيون رسمی رژيم فعاليت نمی کند! (کپی نوار اين مناظره را می توانيد از آقايان بنی صدر و يا حسين مهری دريافت کنيد). اوج رسوايی جناب کشتگر و سازمان توده اکثريت اما در طول نشست برلين (نشست اتحاد جمهوری خواهان) بود. اين نشست برای درست چند روز قبل از نمايش انتخاباتی مجلس فعلی برنامه ريزی شده بود. از آنجا که شورای نگهبان صلاحيت تقريبآ همه ی اصلاح طلبان را رد کرده بود، هدف جمهوری خواهان از اين نشست اعلام موضع نهايی در مورد شرکت يا عدم شرکت در آن نمايش بود

در اواسط اين نشست بود که مشخص شد که اساسآ اين نشست با دستور، برنامه ريزی و بودجه جبهه ی مشارکت اسلامی محمد رضا خاتمی برپا گرديده. آقای علی راسخ افشار که خود نيز عضو همين به اصطلاح اتحاد جمهوری خواهان هستند، پس از مچ گيری لز همين جناب کشتگر مبارز و با جدان و معتقد به دموکراسی، اقشا نمودند که چگونه خود ديده و شنيده اند که جناب کشتگر در طول نشست مرتبآ با موبايل خود با جبهه ی مشارکت در تماس بوده اند و تمامی دستور روند جلسه نيز از تهران به ايشان ديکته می شده. حال ملاحظه می فرمائيد که چگونه آدمی از اخلاق سياسی و انتقاد از خود و اعتقاد به دموکراسی دم می زنند !؟

آيا اما فقط آقای علی کشتگر اينگونه هستند، يعنی ديگران اخلاق سياسی دارند و فقط اين يک نه؟ ايکاش اينگونه بود، که بقول بابا طاهر ((اگه دردم يکی بودی چه بودی / اگه غم اندکی بودی چه بودی)). دردا که درد ما خيلی بزرگتر از اين حرفها است. حقيقت اين است که ما در صحنه سياست امروز ايران با هزاران علی کشتگر مواجه هستيم. در تمام زمينه ها، رژيمی و اپوزيسيونچی هم ندارد، که اکثرآ همه از يک جنس هستند. دعوای امروز در اينسوی و آنسوی هر دو طرف بر سر شهرت و مقام است نه آزادی و دموکراسی

وقتی هر بی سواد شهرت طلبی سودای رهبری در سر بپروراند، وقتی حتی در غربت نيز برای چاپ يک مقاله نياز به پارتی بازی باشد، وقتی آگاه ترين انسانهای ملتی گوشه نشين ترين آنان باشند، وقتی در اين طرف هم همه ی امکانات تبليغاتی در اختيار شيادان و دروغزنان و لمپن ها باشد، وقتی روحانيت ملتی کثيف ترين و دزدترين و جانی ترين قشر آن مملکت از آب در آيد، وقتی پير های ملتی با پنجاه سال اشتباه و خيانت ملت خود را به روز سياه نشانند و کار جوانانشان را به کليه و ناموس فروشی کشانند، اما در يک قدمی گور هم يک قدم بسوی معنويت نرفته و برای روشن شدن نوه ها و نتيجه های خود هم که شده حاظر به يک نقد کوچک هم از خود نباشد، وقتی کردستان بسوزد و لرستان خاموش نشيند، وقتی قرآن و پيامبر و شريعت و امام زمان و دين و مذهب همه چيز مسخره از آب در آيد

وقتی در يک سو ابر روشنفکری چون فريدون هويدا که بی شک يکی از ده روشنفکر درجه اول جهان بود، در غربت با گمنامی و در سکوت بميرد، ودر همان زمان لات بد دهانی بنام روشنفکر، بيدق معرفت و فضل و دانش و جوانمردی بلند کرده و با علم نوين کشف مغالطات، خود، شخصآ از هر مغالطه چی بيشتر مغالطه کند، از اسلام سياسی بد گويد، اما هزينه تلويزيون خويش را تمام و کمال از سازمان مجاهدين دريافت کند، اين ناقد اسلام متحجر، خود از تشکيلات اسلامی بنيادگرايی دفاع کند که حتی پيش از تروريست های القاعده عمليات انتحاری و خودسوزی را آغاز کردند، و ... کاملآ طبيعی است که احمدی نژاد مانندی بر ما حکومت کند و به بی آبرو ترين و بی غرور ترين ملت جهان شهره گرديم، ايکاش که هر ايرانی پيش از نقد ديگران نيم نگاهی نيز به خود می انداخت، اگر اينچنين بود، با همين مختصر، بی شک امروز نه ايران اينچنين ويرانسرا بود و نه ايرانی اينگونه درمانده و بينوا ! ... 1

همای گو مفکن سايه ی شرف هرگز---------- بر آن ديار که طوطی کم از ذغن باشد

www.hezbemihan.org

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker