آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Sunday, September 10, 2006

 

هنر جهالت

حزب ميهن
امير سپهر


هنر جهالت

به بهانه سفر پر بار آقای خاتمی به ايالات متحده آمريکا

چنانچه غربی ها اين جک و جانوران جمهوری اسلامی را نمی شناسند و هنوز هم يک دست و يک پا در هوا مانده اند، آخر ما ديگر چرا پس از اينهمه سال سر عقل نيامده ايم . مايی که بی تعارف و رودربايستی، خودمان هم شرقی و کم و بيش هم از جنس همين پشت هم انداز ها هستيم. نويسنده مانده ام که چگونه تا يک جمله رفسنجانی در نماز جمعه کمی با گفته جنتی تفاوت می کند، يا تا دو کلمه حرف آقای خامنه ای که جملات جناب دکتر تيمسار پاسدار احمدی نژاد را پس و پيش بيان می کند، در ميان متفکران ما شور و غوغا بپا می کند و همه را دچار جن زدگی می کند!؟

تراژدی را بنگريد، سيد محمد خاتمی که يکی از اصلی ترين مهره های اين نظام است، در تمامی اين بيست و هشت ساله کليدی ترين مشاغل را داشته و هنوز آثار کبودی شلاقهای فريبش از اندام نحيف اين مردم محو نشده باز عده ای را هوايی کرده! تو گويی که آن هشت سال فريب و سراب و دانشجو کشی و سنگسار و بند و زندان و توهين همه و همه باد و هوا بوده و اين جناب خاتمی همانی نيست که دو دوره ی رياست جمهوريش حتی از دوران سياه حيات خود آقای خمينی هم تيره تر و خونبار تر بوده. نامبرده با هماهنگی و دستور خامنه ای برای پا اندازی محبت به ايالات متحده سفر کرده. مأموريت اينبار وی از جانب رهبرش آنچنان هماهنگ و آشکار است که حتی کيهان حسين شريعتمداری هم از وی حمايت می کند، درست همان خزعبلات ديگر سران رژيم را بيان می کند، با اينهمه خط و خال و لک و پيس رخسار يار، عاشق پيشگان ما اما دگر بار کر و کور و در فغان و غوغا

که ای ملت! گوش فرا دهيد که اين جناب خاتمی چه افکار مترقی دارد. وی چهار موضع خامنه ای و احمدی نژاد را با استفاده از واژگان متفاوتی در آمريکا بيان کرده، باز عده ای بنام کارشناس مسائل سياسی، تحليلگر، سياستمدار و حقوق بشرچی و همه و همه دويده اند برای مصاحبه با راديو ها و تلويزيونها که بله، ای مردم! می بينيد که سران رژيم چه اختلاف شديدی با هم دارند و در اين رژيم صدا های آزادی خواهانه هم وجود دارد. با اين نتيجه گيری که اين نظام همين فردا و پس فردا است که دستخوش تحول شود و از آزادی و دموکراسی حتی به سوئد و نروژ و دانمارک هم طعنه زند!؟

آخر با اين ساده انگاری و فراست کارشناسان ما جای شگفتی است که نظام روز بروز محکم تر شود و به کاکل حنا بسته ی هر چه آگاه و سياسی و حقوق بشرچی است گلاب بندد!. ما تا کی بايد خود و غربيان را بازيچه اين شياد ها سازيم. بيست و هشت سال کافی نيست؟ چرا ما نمی خواهيم از گذشته ها درس بگيريم. حالا خود که هيچ، آخر تا چه زمانی می خواهيم اين غربی های فلکزده را هم که اطلاعات خود را از همين به اصطلاح کارشناسان سياسی ما می گيرند سفيل و سرگردان نگاه داريم

مادام که مفسران و مبشران ما (که در واقع نام اصليشان مقصران است) تا اين اندازه کم استعداد باشند که پس از بيست و هشت سال آزمون و خطا باز هم هيچ ناموخته باشند، تا ما خود را بدين اوهام پوچ دلخوش سازيم که تضادی در ميان سردمداران اين رژيم وجود دار، تا مثلآ اين عقلای ما به دنبال انتقاد حسن روحانی از علی لاريجانی باشند، يا اينکه هاشمی رفسنجانی چه تفاوت سليقه ای با علی خامنه ای دارد، اين دو چه تفاوتهايی با خاتمی دارند، اين هر سه نفر نکات افتراقشان با احمدی نژاد در چه چيز هايی است و چون گفتار اين پنج ـ شش نفر با آن هفتمی کمی متفاوت است، پس اينان هماهنگی بينشان نيست، به يزدان سوگند که تا قيام قيامت در باديه سرگردان خواهيم بود

ما کی می خواهيم دريابيم که اگر در دنيا فقط يک نظام وجود داشته باشد که تمامی پايوران آن از بزرگ تا کوچک مسئوليت خود را بطور صد در صد انجام دهند، اگر در ميان اين نزديک به دويست کشور عضو سازمان ملل متحد فقط يک رژيم را بايد نشانی داد که در تمامی جوارح آن از صدر تا ذيل، حتی يک عنصر با شرف هم نمی توان يافت، بی هيچ ترديدی آن نظام همين نظام جمهوری اسلامی است؟ اين ادعا هم نه بی ادبی است و نه تهمت. آيا کسی از سر کوچه شرف حتی يکبار هم گذر کرده باشد می تواند به خدمت رژيمی در آيد که به نواميس هم ميهنانش در زندانها تجاوز می کند!؟

خاتمی ها که ماهيتشان معلوم است و کار خود می کنند و در آن نيز ماهرند. کاش همه چون همين خاتمی در کار خود خبرگی داشتند. چنانچه در تمامی جهان بايد يک طايفه را به عنوان ندانمکار ترين و خوشخيال ترين و بی استعداد ترين معرفی کرد، بی هيچ ترديدی بايد سراغ به اصطلاح روشنفکران ايران رفت نه طايفه خاتمی ها. بی مسئوليّت هايی که نه تنها با آوردن خمينی ملت خود را خانه خراب کردند، باعث بيرون آمدن ديو نفرت انگيز اسلام سياسی از شيشه شدند، که تمامی جهان را هم به نا امنی و ويرانی و عدم اطمينان به فردای خودکشيدند. کسانی بيگانه با جامعه خودی که با رويا پردازی و هزار موضعگيری غلط اندر غلط خود بيست و هشت سال رژيم اسلامی را حفظ کرده و همه ی جهانيان را در کابوس مرگ نگاه داشته اند

بايد به آقای خاتمی دست مريزاد گفت که باز هم توانست با مغشوش کردن بيشتر ذهن مشتی روانپريش اپوزيسيون نام و غربيهای خوشباور مأموريت خويش را با موفقيت تمام به انجام رساند و با دست پر و با سرفرازی به ميهن اسلامی مراجعت فرمايد. باز ما می مانيم و بحث های داغ کودتای بيست و هشت مرداد. ما می مانيم و شعرهامان. ما می مانيم و گنده گويی هامان و خلاصه ما می مانيم و روشنفکر بازی روشنفکرهامان و زمين و زمان را مقصر قلمداد کردن. چه که، کسی در اين ميان اصلآ احساس مسئوليتی ندارد. همه خاين و لمپن و نا آگاه و مقصر هستند جز ما. شما را به پروردگار چنانچه کسی تعريف ديگری برای لااباليگری دارد لطفآ آنرا به نگارنده نيز بياموزد.
1

www.hezbemihan.org

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker