آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Tuesday, February 14, 2006

 

احمدی نژاد؟

حزب ميهن
سايه سعيدی سيرجانی


احمدی نژاد؟

از این بگذریم که سالها پیش فکر کردند اگر جماعت شستشو مغزی دهنده و شونده را برگردانند و بر پست و مقام بنشانند به راز گفتگوی تمدنها روح می بخشند و با خروارها سازمان غیر دولتی آن هم در حکومتی که هیچ فرد آزادی حق بیان و زندگی نخواهد یافت و در محیطی که با هر غیر خودی: فعالیت احزاب غیر اسلامی می جنگد تله و دام حقوق بشر اسلامی و دار و دسته راه انداختن معرکه گیری بود که دنیا را سوای مردم ستم رسیده ایران به تلف عمر کشاند

بگذریم که دست جماعت نخ چرخان کمی رو گردیده اما روی سخنم با شما " جوانان" است و اینکه به دور از هر تعارفی و توپ در زمین این دارو دسته انداختن نشسته ایم و نگران نشسته ایم. بچه ها، همانطور که با کل جمهوری اسلامی اش از ابراهیم یزدی مامورش بگیر تا خلخالی زادگان جلادش و خاتمی چیان دروغ زن مردم فریبش گذشته ایم و خط کشی را روشن کرده ایم با این به اصطلاح " سنی ازشان گدشتگان" هم بایست که خط کشی نمود

پیر گشتگانی که نه دلی جوان دارند و نه روحیه " ستم شکنی" را تجربه کرده اند. مشتی پنهان گشته پشت این دارو دسته یا گروهی هم با حداقل ضررشان که سر پیری به معرکه گیری مشغولند و تشنه " دکتر، مهندس" شنیدن به البته صد البته "کنفرانسهای" جمهوری اسلامی چپ و راست نه که تشریف می برند بلکه نیمچه کیسه بخشی این جماعت هم رنگ و لعابی به زیر پوست چروکیده از " ریا و تنبلی اشان" می تراود.... بگذریم از این جماعت هم که وقت تلف کردن است. اینها همیشه اگر توانسته اند یا سوار موج گشته اند یا در گوشه امن خزیده اند . نگرانی من از " اسفندیار تراشی هاست". از این سمبل های استبداد که مشت گره می زنند و در شعار مرگ بر " استبدادو استثمار " سر دادند و خود "دیکتاتورهای بالقوه " بیش نبودند. آخر کسی که "آزادگی " را در تحکم می جوید و مرید تراشی
از " ما" فرسنگها فاصله دارد. گفتم مرید تراشی که فریب مقلد تراشی و متعبد سازی را بر جبین نخ چرخانان احمدی نژادها می بینم

می دانی، دلم برای این احمدی نژاد می سوزد! بیچاره یاد نگرفته که طور دیگر ببیند یا زندگی را جور دیگر تجربه کرده باشد. یادمان باشد، دست درازانی چون همان البته پدر! طالقانی ها بودند که خشونت مبارزه را به فدائیان پاکشان؛ یعنی همان " جوانان" تزریق کردند. یادمان باشد کودکی که به حکم تادیب به تقلید می ایستد سالها، آری سالها زندگی در محیط آزاد می طلبد تا آن نقش چون بر حجر کوفته بچگی را ، شاید؛ آری شاید بزداید.... دستگاه با جوانان تا به حال جز این رفتار نموده؟ سالها جنگ جز کشتار "جوان" نعمتی برایشان داشته؟ سالهای انقلاب البته صد البته فرهنگی شان و متکلم وحده شدن مغزشویان سفسطه گر آنهم در لفافه کلمات نوبازاری چون ایدئولوژی قالب کرن نتیجه ای جز کارخانه ماشین سازی که همگی یکجور زبان بگشایند و وقت عزیز را صرف هضم چهاردهم هم بنمایند ... این همه البته برنامه های! توسعه اقتصادی جز تهی کردن " جوان" از ارزش سودی برایشان ساخت؟

با چنگ زدن بر همان " ضعفهای" سالها تکرار گشته چون: مقام و لقب و پول ، جوان بیچاره را در پی این سودا جذب دستگاههای مغزشویی اشان روانه ننمود؟ حاصل این نبود که خاتمی چیان را در ممالک فرنگ گسیل نمودند و جیره خوارانی به مسند البته! دانشجویی رسیده یا استادی را خریدند؟ باز هم بگذریم که درد بالاتر از همه اینهاست. درد این است که این جوانک احمدی نژاد دست پرورده چنین سیستمی است. این هم محصول ناب البته محمدی اشان. که خودشان نیز در آن ماندند. اینها دیدند دیگر بهانه ای نیست گفتند ای تحکیم وحدتیان وحدتتان را با جوانان مستعد نیرو بخشید! و به خط البته صلاح آوریدشان! از آن سمت هم دیدند نه واقعیت این است که در جامعه " شکاف" ایجاد شده. این بار نه بر طرز اندیشه بل بر نسل. آری، واقعیت این است که " جوان" با " پیر سنی" می جنگد و چنان سیلی نه تنها نخست با خود جماعت می ستیزد که دیگر شلاق اینگونه بگو و بیندیش نیز فایده ای ندارد. نداهای دیگر امکان درز کردن یافته است

دیگر سنگر سخنگویان خودی اشان چنان جلال و جبروتی ندارد.... میدان را به همین جوان مغز شوییده گشته بایست که سپرد چون هر چه باشد نه عمامه به سر است نه چون دیگرانشان یک شبه موی رنگ سفید کرده شان " کاریسما" ساز برایشان نخواهد گشت. دادند، تا همان انقلاب فرهنگی شان را به نحو کمال انجام رسانند. می دانی از چه می گویم؟ دیگر سهراب به جنگ رستم فرستادن نیست. چه که جوان از آن آگاه گشته؛ دیگر اسفندیار تراشی هم کارساز نیست حتی در راه دفاع از مرز قلمرو اسلامی اشان.... این بار به سیم آخر زده اند و جوان را در مقابل جوان به بازار ارائه داد ه اند. که چه؟ که بزنند ریشه را. و این بر من و تو آری بر کاوه ها؛فرانک ها؛ فرهادهاست که بایستیم و جانانه بایستیم. راست و آزاده بایستیم و تیشه تعصب را به دست همان نخ چرخانان تعصب زا دهیم. که سلاح ما راستی و آزادگی است و نمود " خود" بودن. از هر تقلید ؛ تعبد و تحجر بیزار بودن و با آن به پیکار خاستن

به ایرانیان جوان دل آگاه بگوییم خود ما با وجودمان استبداد خودی را چشیده ایم این را برای فرزندانمان نمی خواهیم. به حدی از " ریا" گریزانیم که آن را در هر لباس به پیکار می ایستیم. و اگر جماعت دستمال به سر و گردن و مقلدان اسب درشگه ای هستند؛ بدانید که " ما" نیز هستیم. و تعدادمان صدها برابر این زرخریدان یا اسیران مغز شو گشته است.1

بچه ها؛ این کار همین امروز ماست. شو فریدون شو. خیز فریدون گر.1

بهمن ماه

www.hezbemihan.org

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker