آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Saturday, March 12, 2005

 

...ضرورت ايجاد

حزب ميهن
سايه سعيدی سيرجانی

ضرورت ايجاد "دادگاه ويژه مسئوليت جمهوری اسلامی" و فوريّت آن


نامه ای برای هم ميهنانم و گزيده قسمت هايی از (نامه برای اعضای کمسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد)1

هموطنان آزاده ام، اعضای محترم كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد
بيست و چهارم اسفند ماه ( چهاردهم ماه مارس) يازده سال پيش آخرين روزي بود كه پدرم را در خانه ديدم. خانه اي كه سالها سانسور و تهديدهاي سيستم سركوبي به نام جمهوري اسلامي تنها كنج ، البته نه چندان امن، او بود براي نوشتن؛ تصحيح و چاپ كتابهايش. 1
پس از سالها تهديد و ترعيب ديگر افراد خانواده، پس از سالهايي كه به قتل نازنين دوستان گرانقدري چون دكتر مظفر بقايي، علي دشتي، دكتر ناتل خانلري و ... در خاطره مانده است او نيز از آخرين روزهاي سال هزار و سيصد و هفتاد و دو در دست نامردماني جسمش قرار گرفت كه پس از نه ماه، يعني روزي كه جامعه جهاني مهلت نشان دادن او تعيين نموده بود،روزنامه هاي داخل به حكم ماموريت، به درج خبر مرگ او پرداختند. و از آن طربق مردم و خانواده مطلع گشتند.1
دكتر مظفر بقايي را در سال شصت و هفت، گرفتند و جنازه را با اسم ديگري در بيمارستان يقيه الله حكومت كه انگاري براي چنين منظورهايي ساخته شده بود تحويل دادند. هيچ هم كوتاهي نورزيدند. در محيط سر بسر ترس و نكبت زبانهاي ناطق و روزنامه هاي جايگزين كرده شان از كوچكترين تهمت دريغ نورزيدند.1
علي دشتي را در همان ماههاي اول پس از جا افتادن حكومت جمهوري اسلامي به توالت زندانشان كشاندند، كاري كردند كه پيرمرد در بستر مرگ تقاضاي سيانور كند. روشنفكري كه به خوبي ضربه سنگين نعلين آخوندها را مي شناخت. دكتر ناتل خانلري اديب ميهن دوست را به جرم سناتور بودن با دندة شكسته و پاي شكسته از زندانشان مرخص نمودند! و اين بيدادها بر سرفرازان شناساي ملت ايران تنها نرفت. بسيار دانش آموزاني كه به بهانه پخش اعلاميه يا روزنامة احزاب چپ به قتل گاهها كشانيده شدند و حكم مرگ و شكنجه آزادانه تر و راحت تر از آب خوردن بر ايشان رفت. سالهاي انقلاب فرهنگي شان و بسته شدن دانشگاهها و " تعهد" و " گزينش" كارمند يا دانشجو رسم بترسان و حكومت كني بود كه سالهاست بر ما ايرانيان رانده اند..1
سركوب هر صداي آزاديخواهي را هر معترض آزاده اي را خصوصا در اين روزها اگر اهل حزب و گروهي نيز نباشد با سر به نيست كردنها و بگير و ببندها تعقيب مي كنند. نازنين پزشك مملكت را به جرم گرد هم آمدن آرام به منظور اعتراض به در بند بودن دانشجويان زنداني، در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران، ماه ها هست به زندان بازگردانيده اند و جان او در خطر است. بارها و بارها نوشتيم گفتيم جان اين جوانان در خطر است....... 1
خانوادة منوچهر محمدي، دانشجوي علوم اجتماعي ، كه بيش از دو هزار روز است كه در بند است بي آنكه فرصت معاينة پزشكي داشته باشد سالهاست با بيداد و تهديدهاي آشكار روزشان به شب تبديل گشته. معلوم نيست نجمة اميد پرور اين مادر جوان ايراني، پس از دستگيري همسرش، در چه وضعيت و در كجا نگاه داشته مي شود. معلوم نشد اين جوانان كرماني كه با انگ " اشرار مسلح" تا همين چند ماه پيش تزيين بخش اخبار روزنامه هاي حكومتي شان بود نامشان چه بود و كه بودند كه دسته دسته اعدام گشتند. 1
بازماندگان اعدامهاي دسته جمعي خصوصا در شهريور ماه شصت و هفت در مقابل شما حضور دارند، بازماندگان قتلهاي سياسي خارج از كشور در مقابل شما حضور دارند، بازماندگان قتلهاي سياسي زنجيره اي استوار و بي هيچ ترسي در مقابل شما حضور دارند، و بايست صداي بيداد رفته بر افرادي بود، بهتر بگويم هزاران هزار فرزندان اين سرزمين بود، كه گاه بي نام و نشان و بازمانده اي و گاه از فرط بي پناهي صدايشان را شما جهانيان نشنيده ايد. اكثر موارد نيز اگر از صداي اينها نتوان استفاده اي نمود دلالان اطلاعاتي در خارج از كشورشان رقعي بر پخش اين بيدادها نشان نخواهند داد.1
ناظر دايمي حقوق بشر بر اين روزگار ايران، امري است حتمي و بايست؛ اما نا كافي. خواستة من ايجاد دادگاه ويژه براي جمهوري اسلامي است تا در صحنة بين الملل پرده از جنايات اين افراد برگرفته شود تا صلح و تجربه حقوق يك ملت آزاده تضمين گردد. با ايجاد چنين دادگاه ويژة بين المللي است كه ترس و سركوب از روي مردم برداشته خواهد شد. و اين ترس از آن مجريانش خواهد بود و بس.1
حدود هشت سال است از آن بيدادگاه بيرون جسته ام، اما روزي نبوده كه از تهديد خفقان و اين همه سركوب رنج نبرده باشم. ايستاده ام زيراك اعتقاد به ايراني آباد دارم. مهد فرهنگ و ادبي كه سالهاست به خرد كردن آن پرداخته اند آرام نمي نشيند و آرام نمي گيرد. اين روز، قبل از هر تغيير ظاهري ميان بازيگران قدرت است كه بايست ملت ايران مسووليت تشنگان قدرت در آن سرزمين را نشانه روند. و اين دادگاه ويژه اگر در اسرع وقت ايجاد نگردد اين موضوع ملعبة افرادي تشنه قدرت مي گردد كه ماجراهاي دادگاه هاي انقلاب را تكرار خواهند كرد و اين رفتار بدور از اعتدال واقعي چاهي كه ملت ايران در آن گرفتار آمده را عميق تر و عميق تر خواهد نمود. 1
چنين دادگاهي صالح خواهد بود اگر تضمين ذيل را سرلوحة فوريت ايجاد خويش نمايد. دادگاه ويژه رسيدگي به جنايات جمهوري اسلامي اعمال حقوق افراد را تضمين خواهد نمود. اين دادگاه نه تنها مسووليت دولت را نيز مسووليت افراد را تعقيب خواهد نمود. اين دادگاه مانعي حقيقي مقابل هر سركوب، سر به نيست شدن، شكنجه، و آزادي انسانها در روزهاي حساس پيش رويمان خواهد بود.1
تكرار و تاييد مي كنم ايجاد چنين دادگاهي جوابگوي هر سه نياز موجوديت بخش به چنين نهادي است: زمان، موضوع و صلاحيت.1
اسفند ماه هزار و سيصد و هشتاد و سه
سايه سعيدی سيرجانی
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker